วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

การเขียนประวัติส่วนตัว ( RESUME )

การเขียนประวัติส่วนตัว ( RESUME ) มีส่วนประกอบที่สำคัญ 10 ประการ ดังนี้

1. ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ ( Name/Address/Telephone ) ควรวางไว้ให้เห็นได้ทันทีชิด

ซ้ายหรือชิดขวาก็ได้

  1. ชื่อของเรื่อง ( Title ) ควรใช้คำว่า RESUME และวางไว้เหนือชื่อและที่อยู่

3. ประวัติการทำงาน ( Working Experience ) : ระบุวันเดือนปี (เดือนปี) (Date Listing) เรียงลำดับ

ตามงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันก่อน

4. ข้อมูลการทำงาน ( Job Data ) : การระบุตำแหน่งงาน(Position) และชื่อที่ทำงาน (Company Name) ตามวันเดือนปีที่ระบุ

  1. ลักษณะงาน ( Job Description ) : ระบุลักษณะงานตามตำแหน่ง

6. การศึกษา ( Education Record/Scholastic Record ) ระบุชื่อสถาบันที่ศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ และ ปีที่สำเร็จการศึกษาหรือระยะเวลาที่ศึกษา

7. รายละเอียดส่วนตัว ( Personal Data ) ระบุสถานภาพ (Marital Status) [ โสด/สมรส หากสมรสมีบุตรกี่คน/หย่า], สุขภาพ, ส่วนสูง, น้ำหนัก

8. งานอื่น ( Service/Affiliation ) ระบุงานที่ทำให้กับสาขาของบริษัท งานที่ทำในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีประวัติการทำงานน้อย หรือเพิ่งจบการศึกษา ควรระบุกิจกรรมพิเศษ

อื่น ๆ (Extracurricular Activities ) หรือประวัติการเข้าสัมมนา/ฝึกอบรม

Seminars/Training Programs Attended แทน

9. ความชำนาญพิเศษ ( Special Skills ) : ระบุความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, ความชำนาญในการใช้
พิมพ์ดีด ( ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ )

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ (Name)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่ (Address)……………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone)………………………………………………………………………………………………………

ประวัติการทำงาน (Working Experience)…………………………………………………………………………………………..

วัน/เดือน/ปี ( Date Listing )…………………….. : ตำแหน่ง ( Position/Title)…………………………………………

: ชื่อบริษัท (Company Name)…………………………………….

: ลักษณะงาน (Job Description)………………………………..

ประวัติการศึกษา Education Record/Scholastic Record ( เริ่มต้นจากวุฒิการศึกษาสุดท้าย )

ปีพ.ศ. / ค.ศ......................................... : ชื่อสถาบัน..........................................................

: วุฒิการศึกษา.....................................................

: ผลการเรียนดีเด่นทางการศึกษา...........................

กิจกรรมพิเศษอื่น/งานอ่าน ( Extracurricular Activities/Service )

ปีพ.ศ. / ค.ศ......................................... : กิจกรรม/งานที่ทำ...............................................

: ลักษณะงาน.......................................................

การสัมมนา/ฝึกอบรม ( Seminars/Training Programs Attended )

ปีพ.ศ. / ค.ศ......................................... : ชื่อหลักสูตรที่ฝึกอบรม..........................................

: ผู้จัดฝึกอบรม.......................................................

ข้อมูลส่วนตัว ( Personal Data )………………………………………………………………………………………………………...

อายุ (Age)………………………………………………………………………………………………………………………….

สถานภาพสมรส (Marital Status)…………………………………………………………………………………………….

สุขภาพ ( Health)…………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนสูง (Height) น้ำหนัก (Weight)……………………………………………………………………………………………

ความชำนาญพิเศษ ( Special Skills )

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรมที่ใช้ )

ความชำนาญการใช้พิมพ์ดีด ภาษาไทย จำนวนคำ/นาที ภาษาอังกฤษ จำนวนคำ/นาที

2. แบบกำหนดลักษณะหน้าที่งาน

(JOB DESCRIPTION)

ชื่อ สกุล :

แผนก :

ฝ่าย :

กลุ่ม/สาย :

เลขประจำตัวพนักงาน : 0781

ชื่อบริษัท .................................

ตำแหน่ง :

PL :

JL :

หน้าที่หลัก (สรุปโดยย่อ)

งานที่ปฏิบัติ (แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับที่ได้มีการปฏิบัติจริง)

ร้อยละ

(%)

รวม

ผู้ใต้บังคับบัญชา (แสดงจำนวนและตำแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ควรระบุ PL/JL ด้วย หากพื้นที่ที่ให้ระบุไม่เพียงพอให้กำหนดโดยระบุไว้เป็นเอกสารแนบด้วย)

ผู้บังคับบัญชา (แสดงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาและวิธีการบังคับบัญชาที่ได้รับ อาทิ รายงานผลงานหรือรับคำแนะนำเป็นครั้งคราว หรือ เป็นการประจำ / สม่ำเสมอ เป็นต้น)

คุณสมบัติ (แสดงถึงคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้)

1. ระดับการศึกษา (วุฒิ/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)

2. ประสบการณ์ (ควรผ่านงานประเภทใดและระยะเวลา (อายุงาน) เพียงใด)

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

ลายเซ็นพนักงาน

(.............................................................................)

วันที่ ................../........................../......................

ลายเซ็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

(.............................................................................)

วันที่ ................../........................../......................

แบบบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา

(ระหว่างวันที่.................เดือน ................................... ถึงวันที่....................เดือน .................รวม..................วัน)

วัน / เดือน / ปี

รายงานการปฎิบัติงานประจำวัน

หมายเหตุ/ทักษะที่ใช้

......../.........../..........

......../.........../..........

ลงชื่อ........................................................................................ผู้รับรองการปฏิบัติงาน

4. วิเคราะห์งาน

4.1 ประวัติองค์กร

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4.2 สรุปภาพรวมทั่วไปของการทำงาน..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4.3 วิเคราะห์ตำแหน่งงานที่ทำ (รูปแบบ/ลักษณะ/ปัญหา/ข้อดี/ข้อเสีย)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4.4 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4.5 อธิบายวิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

5. สรุปและข้อเสนอแนะทั่วไป

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

บรรณานุกรม อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

ภาคผนวก สำเนาบัตรพนักงาน หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น